Nyheder | Generalforsamling | 28/01/2015

Formandens beretning

Ad dagsordenens pkt. 2.
Formanden Mikkel Søby aflagde beretning for det forløbne år, og hovedpunkterne var følgende:

Det havde været en travl periode i Udvikling Nord, og bestyrelsen har deltaget i Vækst og Viden samt i diverse udvalg. Endvidere har bestyrelsen deltaget i kvartalsmøder med borgmesteren, hvor Helsingørs erhvervsliv løbende har været drøftet.

Man har deltaget i arbejde omkring hele omstruktureringen af Vækst og Viden, hvor eventdelen er lagt over i Business&Event, og deltaget i drøftelser i forbindelse med det nystiftede erhvervsråd.

På baggrund af beslutning fra sidste generalforsamling, har man i bestyrelsen sonderet mulighederne for et samarbejde, og eventuelt sammenlægning af Udvikling Nord med andre foreninger i Helsingør, primært Erhvervs- og Industriforeningen.

En sammenlægning har imidlertid ikke vist sig mulig i 2014, og det er bestyrelsens konklusion, at hver forening har sin egen berettigelse, og vel i øvrigt sit helt eget DNA, og bestyrelsen har derfor konkluderet, at en sammenlægning ikke er løsningen, men at et styrket samarbejde kan være hensigtsmæssigt.

Man er i øvrigt i færd med at indlede et samarbejde med Erhvervsnetværket Nordsjælland Håndbold.

Bestyrelsen har endvidere arbejdet med at fastsætte de indre linjer omkring vision, vision mål og strategi i fremtiden for Udvikling Nord, og har opstillet følgende som arbejdsplan:

Vision:
UNO revitaliseres og vil fremover være talerør for SMV virksomheder og større virksomheder i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen i det nuværende UNO er på baggrund af gennemførte dialogmøder med virksomheder i Helsingør kommet frem til, at man vil være talerør for SMV virksomheder og større virksomheder i Helsingør Kommune.

Mission:
Bestyrelsen ønsker at lægge mere vægt på at have dialog med politiks forum og løbende følge op på den strategi for erhvervslivet, som kommunen beslutter sig for. Desuden ønsker man at styrke samarbejdet på tværs af foreninger i kommunen.

Herudover ønsker bestyrelsen at arbejde for bedre rammevilkår for erhvervslivet, således at indtjening for de lokale virksomheder øges og flere medarbejdere ansættes.

Mål:
UNO ønsker at understøtte virksomhedernes mulighed for at øge indtjeningen og dermed muligheden for at investere i udvikling og nye arbejdspladser.

Det vil være et erklæret mål for foreningen at få sat 5 punkger på den politiske dagsorden med særligt henblik på den nye erhvervspolitik, herunder planstrategien.

Man ønsker at være med til at bidrage til en bedre placering i de jævnligt gennemførte erhvervsundersøgelser (herunder kommunens egen).

Man ønsker at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen og hjælpe dem med konkrete problemstillinger.

Strategi:
UNO ønsker at optimere og sætte dagsorden i de respektive udvalg, UNO er repræsentant i omkring det kommunale, erhvervspolitiske arbejde. UNO ønsker særligt at have fokus på at synliggøre erhvervslivet i den politiske debat, og endelig ønsker foreningen i større grad at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen.

UNO ønsker at skabe et forum for medlemmerne, hvor der ud over den erhvervspolitiske debat også kan skabes dialog på tværs af virksomhederne omkring andre udfordringer end de erhvervspolitiske. Derfor ønsker man at stifte et advisory board blandt de største virksomheder i kommunen.

UNO ønsker endvidere at have fokus på uddannelsespolitikken med udgangspunkt i den platform, der er skabt blandt andet i forbindelse med Index Award og andre innovative arrangementer i kommunen.

Endelig ønsker UNO at støtte op om konkrete arrangementer, som profilerer Helsingør. Og lave strategisk samarbejde med NH erhvervsklub (over 100 virksomheder hver måned) og KV erhvervsklub (centreret omkring kultur/musik).

oooOooo

Det er hensigten – for at effektuere dette oplæg i Udvikling Nord – at der skal nedsættes følgende udvalg, der skal referere til bestyrelsen, og som hver skal have et medlem fra bestyrelsen, men som i øvrigt skal indhente deltage til udvalgene uden for bestyrelsen, men inden for Udvikling Nords medlemsskare:

Sekretariatsudvalg (Kim Kruse).
• Koordination af udvalgsarbejde, herunder udsendelse af informationer fra udvalg.
• Ansvar for IT og hjemmeside, FB og LinkedIn.

Advisory board (Søren Hansen)
• Samle de største virksomheder.
• Sætte møderække op.
• Deltagelse i kvartalsmøder.

Arrangementsudvalg (Søren Woergaard)
• Arrangere2 temamøder om året.
• Arrangere GF.

Samarbejdsudvalg (Jesper Boe)
• Strategisk samarbejde med KV erhvervsklub.
• Strategisk samarbejde med andre erhvervsforeninger, herunder Industriforeningen og Detailhandelsforeningen.
• Deltagelse i erhvervsråd.
• Deltagelse i møder over sundet.

Planstrategiudvalg (Kristian Baatrup)
• Deltagelse i møder omkring planstrategi.
• Indsamle information fra medlemmer omkring planstrategi.

Økonomi (kasserer Peter Slaatorn).
• Udarbejde regnskab.
• Sørge for kontingentbetalinger.
• Nye medlemmer.

Bestyrelsen har ønsket at supplere sig med yderligere en suppleant – i dette tilfælde René Bengtsson, som kommer til at varetage Medlemsservice fremadrettet.

Tilbage til nyheder