Nyheder | Generalforsamling | 01/11/2015

Formandsberetning 2015

2015 er året, hvor vi har sat gang i processen omkring revitalisering af Udvikling Nord (UNO).

Vores vision er stadig, at Helsingør Kommune skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i, og vi skal have de bedste rammevilkår for erhvervslivet.

Vi skal således bruge vores ressourcer på:

• At være talerør for erhvervslivet,
• At have dialog med politisk forum,
• At styrke samarbejde på tværs og
• At arbejde for bedre rammevilkår, således at indtjening øges og flere medarbejdere ansættes.

For at gøre dette så effektivt som muligt, har vi samlet alt vores arbejde i udvalg, bestyrelser m.m. uden for UNO i et internt ”Samarbejds- og Koordinationsudvalg”, som bl.a. har deltaget i kommunens Vækst Udvalg (som har været med til at udforme den ny erhvervspolitik), deltaget i kvartalsmøder med Borgmesteren (hvor UNO fremfører synspunkter fra erhvervslivet), deltaget i Vækst og Viden og senere Business & Event samt senest i Helsingør Kommunes Erhvervsråd.

Det mest positive, der er sket er, at de forskellige foreninger har samlet sig i ét Erhvervsråd, således at der er etableret en god dialog på tværs i foreningerne, ligesom man kan stå samlet som erhvervsliv, når det er påkrævet.

Helsingør Kommunes ”Planstrategi 2015-2017” indeholder vigtige pejlemærker for UNO, da det danner grundlag for mange af Helsingør Kommunes fremadrettede politikområder. Vi vil derfor bruge planstrategien som referenceramme, når vi drøfter de erhvervsrettede problemstillinger med Helsingør Kommune.

UNO er aktiv medspiller i Helsingør Kommunes fysiske planlægning – dels i relation til sparring ved udvikling af planerne på planstrategi og kommuneplanniveau, dels omkring konkretiseringen af planerne i forbindelse med lokalplanlægning og/ eller i forbindelse med planernes fysiske virkeliggørelse.

Så længe planer kun er planer, har de ingen værdi, hvorfor vi også rådgiver vores medlemsvirksomheder om planernes muligheder og begrænsninger, herunder håndtering af myndigheder.

UNO har et samarbejde med Kulturværftet Erhvervsklub og Nordsjælland Håndbolds erhvervsklub og er senest gået ind i arbejdet omkring CATCH projektet, som er et forsøg på at kombinere kultur, teknologi og uddannelse.

Sekretariatet har også været på hårdt arbejde og revitaliseret dels hjemmesiden og de sociale medier (LinkedIn, Facebook og Twitter), som vi opfordrer vores medlemmer og andre interesserede opinionsdannere til at bruge flittigt. Kontingentstrukturen er ligeledes blevet revideret, så den matcher vores målgruppe.

2015/2016 skal bruges på at optimere medlemssiden og komme i endnu tættere kontakt med medlemmerne. UNO vil også øge sin dialog og samarbejde med de øvrige foreninger. Og så skal vi have et tættere samarbejde med vores netværkspartnere. UNO skal i 2015/2016 være mere profilerede bl.a. igennem arrangementer og mere synlighed på de sociale medier.

Vi ser sådan på det, at nu har erhvervslivet i Helsingør Kommune fået et revitaliseret talerør – så nu skal de selv bidrage med at bruge det.

Vi tales ved i 2015/2016.

Med venlig hilsen

Mikkel Søby
Formand

Tilbage til nyheder