Vedtægter

Handel, Erhverv & Turisme

§ 1. Foreningens navn er Udvikling Nord. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at fremme udviklingen af erhvervslivet i Nordsjælland med særlig fokus på de geografiske områder, hvor foreningens medlemmer driver erhverv.

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages:
1. Personer boende og virksomheder beliggende i Nordsjælland.
2. Juridiske personer med tilknytning til Nordsjællands erhvervsliv.
3. Andre interesserede personer, herunder juridiske personer uden for Nordsjælland kan optages som medlem efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse samt betalt kontingent senest 1 mdr. før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. april og 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse, evt.via mail, til hvert enkelt medlem.

lndkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

lndkaldelsen skal endvidere angive, hvor indkomne forslag vil blive fremlagt til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge årsrapport samt budget for det næste regnskabsår.

§ 6. Hvert medlem har uanset kontingent størrelse en stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed. Beslutning om vedtægtsændringer kræver dog stemmetlerhed hos 2/3 af de tremmødte.

Ethvert medlem af foreningen kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning.

§ 7. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand
6. Valg at bestyrelse.
7. Valg at revisor
8. Behandling af indkomne forslag. Kan behandles før punkt 4.
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal tilstilles bestyrelsen skriftligt senest den 1. marts før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 at medlemmerne skriftligt ønsker dette med motiveret angivelse af hvilke punkter, der_ønskes behandlet.:_ lndkaldelse sker efter samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

§ 9. på generalforsamlingen vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt formanden.

Formand og bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år andre 3 bestyrelsesmedlemmer. Op til 3 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Formanden vælges i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter ved en torretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede – herunder formand eller næstformand.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg i henhold til særligt skriftlig kommissorium.

§ 10. Regnskabsåret følger kalenderåret.

11. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller indgælse at srerligt byrdetulde leje- og/eller leasingkontrakter indgås disse af den samlede bestyrelse.

§ 12. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 13. Annullering af medlemskab sker efter bestyrelsens beslutning, når et medlem er mere end 6 måneder i restance med kontingent uden at have fået henstand.

§ 14. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når bestyrelsen træffer beslutning herom på et møde, der er indkaldt med fremhcBvelse af dette punkt på dagsordenen. Et ekskluderet medlem kan senest 14 dage efter eksklusionen indanke beslutningen for en generaltorsamling. Medlemskabet opretholdes, indtil det behandles på den førstkommende generalforsamling.

§ 15. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordenen.

I forbindelse med opløsning skal der endvidere træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Der skal være mødt mindst halvdelen af medlemmerne, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for en opløsning, for at denne kan vedtages.

Skulle der til den pågreldende generalforsamling ikke være mødt halvdelen af foreningens medlemmer, indvarsles til en ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan tages af de fremmødte medlemmer med den nævnte kvalificerede majoritet.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 28. maj 2009 og tilrettet i overensstemmelse med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 24. september 2015.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling XX. juni 2015.
Som dirigent: Advokat Morten Hansen-Nord
Som formand: Mikkel Søby